W Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/456 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności. Rozporządzenie określa sposób postępowania dla podmiotów, które chciałyby skonsultować status produktu jako nowej żywności (tzw. novel food). Podmioty takie mogą złożyć wniosek o konsultację do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym zamierzają wprowadzić środek spożywczy na rynek. Dane kontaktowe organów mają zostać opublikowane na stronie internetowej Komisji do 1 maja 2018 r. Wymagana treść i forma wniosków wraz ze wzorami pisma przewodniego oraz dokumentacji technicznej zostały określone w rozporządzeniu.

Po otrzymaniu wniosku i sprawdzeniu jego poprawności i kompletności państwo członkowskie wyda decyzję w sprawie ważności wniosku i od tego momentu będzie miało cztery miesiące na  określenie swojego stanowiska w sprawie statusu nowej żywności. W tym czasie może prosić wnioskodawcę o przedstawienie dodatkowych informacji lub konsultować się z innymi państwami członkowskimi i KE. W uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin na udzielenie odpowiedzi o maksymalnie cztery miesiące. Po wydaniu decyzji przez państwo członkowskie, KE będzie publikować informacje o statusie danego produktu jako nowej żywności na swojej stronie internetowej.

Aktualności

Szkolenia