W Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/290 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych, preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci.

Zmiany prawne opierają się na wnioskach Opinii EFSA, w której stwierdzono, że glicyd powstający w przewodzie pokarmowym w wyniku hydrolizy glicydowych estrów kwasów tłuszczowych ma właściwości genotoksyczne i rakotwórcze. Najwyższe dopuszczalne poziomy ww. związków określone w rozporządzeniu różnią się w zależności od kategorii żywności. Najostrzejsze limity (z dodatkowym obniżeniem od 1 lipca 2019 r.) wskazano w przypadku preparatów do żywienia niemowląt i żywności przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dzisiejszym opublikowaniu w Dz. U. UE. Środki spożywcze objęte zakresem regulacji rozporządzenia, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed datą jego wejścia w życie, mogą pozostać na rynku do dnia 19 września 2018 r.

Aktualności

Szkolenia