Brytyjska Food Standard Agency (FSA) opublikowała przewodnik dla konsumentów w sprawie wyboru żywności zawierającej składniki alergenne i powodujące reakcje nietolerancji.

Przewodnik w przejrzysty sposób omawia zmianę przepisów w tej kwestii (która będzie obowiązywała od grudnia 2014 r.) oraz jak wpłynie to na prezentację tych informacji. Wiąże się to ściśle z nowymi zasadami znakowania składników alergennych, które zostały ujęte w rozporządzeniu nr 1169/2011. Ponadto, przewodnik opisuje jak można uzyskać niezbędne informacje w przypadku żywności nieopakowanej, czy podczas jedzenia w restauracjach.

Tematyka alergii i reakcji nietolerancji dotyczy szczególnych grup konsumentów. Do tych grup możemy też zaliczyć osoby, do których kierowane są środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Do brytyjskiej Food Standard Agency (FSA) wpłynął wniosek amerykańskiej firmy DSM o rozszerzenie stosowania kwasu dokozaheksoenowego (DHA) w nowej grupie produktów spożywczych. Aplikacja dotyczy DHA z oleju uzyskiwanego z algi Schizochytrium. Bogaty w DHA olej z tych alg, 10 lat temu uzyskał status „novel food ingredients” i jest obecnie z powodzeniem stosowany w niektórych produktach specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementach diety (maksymalnie 200 mg DHA w porcji dziennej).

Obecnie złożony wniosek dotyczy innego szczepu alg z tego gatunku. Wnioskodawca chciałby stosować ten olej jako źródło DHA w preparatach dla początkowego i dalszego żywienia niemowląt. Aktualnie w tej grupie produktów najczęściej używa się olejów rybich lub oleju pozyskiwanego z Crypthecodinium cohnii. O losach tego wniosku i skutkach dla producentów będziemy informować Państwa na bieżąco.

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji nr 907/2013 ustanawiające zasady odnoszące się do wniosków dotyczących określeń o charakterze rodzajowym. Jest to regulacja, która stanowi krok do ujednolicenia zasad nt. oznaczeń, które wg preambuły do rozporządzenie 1924/2006, wykorzystywane są zwyczajowo do opisywania właściwości danej kategorii żywności lub napojów, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie ludzi, jak na przykład „ułatwiające trawienie” lub cukierki „na kaszel”. Takie określenia powinny być wyłączone z zakresu stosowania wyżej wspomnianego rozporządzenia. W tym celu należy dla danego określenia uzyskać odstępstwo na drodze formalnej - nowe rozporządzenie precyzuje warunki jego uzyskania. W załączniku do rozporządzenia nr 907/2013 podano informacje na temat składania i treści wniosków o stosowanie określeń o charakterze rodzajowym.

Badacze z University College Roosevelt z Holandii opublikowali artykuł naukowy, w którym skupiono się na ocenie wszystkich opinii naukowych wydanych przez EFSA, odnoszących się do probiotyków.

Autorzy publikacji przeanalizowali opinie panelu NDA wydane w latach 2005-2013, w celu lepszego zrozumienia, dlaczego niektóre działania uznano za efekty zdrowotne, a niektóre nie. Ogólnie stwierdzono, że wg opinii EFSA rozróżnia się 3 rodzaje oświadczeń: korzystne, prawdopodobnie korzystne i takie, dla których nie można stwierdzić korzystnego oddziaływania na zdrowie. Prawie 80% analizowanych claims należy do pierwszych 2 kategorii oświadczeń. Badacze podkreślają też znaczenie konkretnych, szczegółowo opisanych działań danego szczepu i odniesienie do tego działania w uzasadnieniu naukowym w docelowej grupie populacyjnej.

Artykuł pt. „What is a health benefit? An evaluation of EFSA opinions on health benefits with reference to probiotics” został opublikowany w Beneficial Microbes. Można go również znaleźć pod adresem:

http://wageningenacademic.metapress.com/content/f44ng17pk7r2jvrw/

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dyrektywę Komisji 2013/46/UE z dnia 28 sierpnia br. zmieniającą dyrektywę 2006/141/WE w sprawie preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt.

Zmiana dotychczasowych przepisów odnosi się do białek stosowanych w tej grupie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. A mianowicie do listy preparatów wytwarzanych z białek mleka krowiego, z hydrolizatów białkowych i izolatów białka sojowego włączono preparaty otrzymywane z białek mleka koziego. Przydatność w żywieniu niemowląt protein z mleka koziego stwierdził w ubiegłym roku EFSA. Zmieniono też wartość minimalną białka (z 2,25 g/100 kcal na 1,8 g/100 kcal) w preparatach wyprodukowanych z hydrolizatów białkowych do dalszego żywienia niemowląt - załącznik II dyrektywy. Nowe przepisy zostaną wprowadzone w życie, najpóźniej do 28 lutego 2014 roku w postaci przepisów krajowych poszczególnych państw członkowskich, wobec czego należy spodziewać się nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Warsztaty odbędą się 17 marca 2015 r. w Warszawie

 

Program warsztatów

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie udziału

Aktualności

Szkolenia